K区民館 CG 
 
 
 
 
 
最終打ち合わせ用パースです。
kami021.jpg
kami024.jpg

夜の雰囲気で、作りました。
kami007.jpg
kami009.jpg